در جستجوی شادی! ثمرۀ جستجو: مسیح

https://www.desiringgod.org/messages/the-quest-for-joy?lang=fa

 

Leave a comment

Filed under تعلیم, زندگی پاک و قدوسیت و تقدس, شادی

شناخت کتاب مقدس، آر. سی. اسپرول

https://persianchristians.org/wp-content/uploads/2018/04/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B1.-%D8%B3%DB%8C.-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84.pdf

“Knowing Scripture”  by R. C. Sproul, translated into Farsi.

A book on hermeneutics (the science and art of interpreting Scripture)

 

Leave a comment

Filed under کتاب مقدس, علم تفسیر

امید

https://www.mahfeleenjil.com/the-hope-film/

 

Leave a comment

Filed under کتاب مقدس, امید, بشارت

پشت صحنه، خدا کار میکند

Image may contain: text

 

کاملاً درسته. و باز هم باید بگوییم که انسان باید بشنود محتوای پیغام انجیل را (رومیان ۱۳:۱۰-۱۵، افسسیان ۱۳:۱) و اکثریت انسان ها برای مدتی، کشمش می کند با محتوا و آموزه ها، مخصوصاً کسانی که از زمینه اسلام آمد، تا موقعی که پشت صحنه، خدا دل آن شخص را جذب کند (یوحنا ۴۴:۶) و دل آن شخص را باز می کند(اعمال ۱۴:۱۶)، و نور نجات را بدرختشاند، زنده بکند (افسسیان ۴:۲ تا ۵، دوم قرنتیان ۶:۴) بعد از فرا خواندگی (همان رویدادی که می گویم تولد بازه، جذب شده، و دل باز کشوده، و منور شده، و زنده شده) کسی ایمان می آورد و عادل شمرده می شود مطابق رومیان ۳۰:۸ «و آنان را که از پیش معین فرمود، همچنین فراخواند؛ و آنان را که فراخواند، همچنین پارسا (عادل) شمرد؛ و آنان را که پارسا (عادل) شمرد، همچنین جلال بخشید.» یوحنا ۴۴:۶ می گوید پدر آن شخص را جذب بکند بطور کامل استنباط می کند که تا ایمان بیاورد و پایداری می شود چون نوشته شده : ؛تا روز بازپسین ادامه می دهد. «هیچ‌کس نمی‌تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند، و من در روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید. » . «هیچ کس نمی تواند » نشان می دهد که کسی با قدرت انسانی خود، عیسی را انتخاب نمی کند، و نمی تواند. خدا اول ما را انتخاب کرد (افسسیان ۴:۱ تا ۱۱، رومیان فصل ۹، ۲ تسالونیکیان ۱۳:۲، یوحنا ۱۶:۱۵) و بعد از تولد تازه یک ذره بعد، ایمان می آوریم. اراده انسانی ما در بندگی و اسارت گناه تا موقعی که خدا دل ما را زنده بکند. (حزقیال ۲۶:۳۶ تا ۲۷)

Leave a comment

Filed under آموزه صحیح, الهیات کالونی و آرمینیوس, اراده آزاده انسان که برده به گناه هست, اطمینان به نجات, تعلیم

هوشیار باشید

Image may contain: 1 person, text

Leave a comment

August 7, 2019 · 4:25 am

از ازل کلمه بود

عیسی مسیح چه کسی است؟

شبان جان پایپر این سؤال را جواب می دهد از انجیل یوحنا، فصل ۱، آیه ۱ تا ۳

در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود

از ازل کلمه با خدا بود

همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد

انجیل یوحنا ۱:۱ تا ۳

https://www.desiringgod.org/messages/in-the-beginning-was-the-word?lang=fa

در ابتدا کلمه بود

عنوان این موعظه و آن عبارت از ترجمه قدیم و خوبه، ولی خودم ترجیح میدهم به ترجمه «انجیل شریف« یا «مژده« چون منظور خدا و نویسنده یعنی یوحنا این بود که از ازل کلمه بود و با خدای پدر بود . یوحنا ۵:۱۷ همینطور می گوید که مسیح می گوید که اوبا پدر بود در گذشته قبل از آفرینش جهان

و اکنون ای پدر ، مرا در پیشگاه خود جلال بده ــ همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم

یوحنا ۵:۱۷

خواهش میکنم توجه کنید به نکته های مهم که جان پایپر می گوید:

راجع به هدف نوشتن انجیل یوحنا

راجه به شهادت عینی که یوحنا گفت که او شاهد عینی بود

و چهار بینش یا مشاهده درباره هویت عیسی

زمان هستی و وجود او – ازازل (- آیه ۱ و ۲

ذات و ماهیت و جوهر هویت او- آیه ۱ «خود خدا بود

رابطه او با خدا یعنی با پدر میبود در ازلیت – آیه ۱

رابطه او با جهان = او خالق همه چیز هاست – آیه ۳

 

این حقایق استنباط ها دارد نسبت به تعلیم آموزه تثلیث اقدس وحدت چون عبارت با خدا بود به معانی که با پدر بود و این نشان می دهد که دست کم دو شخص بود از ازل ( و با روح القدس در آیات دیگر سه شخص است ) و عبارت دیگر خود خدا  بود به معنی راجع به ذات و جوهر و ماهیت عیسی. واحد بودن خدا در آموزه تثلیث به معانی راجع به ذات خدا، و سه شخص در عین حال پدر، پسر، و روح القدس (متی ۱۹:۲۸، ۲ قرنتیان ۱۴:۱۳، متی ۱۳:۳ تا ۱۷

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under الوهیت مسیح, عیسی مسیح

تاریخ مسیحیت

Leave a comment

Filed under تاریخ کلیسا