Monthly Archives: August 2019

امید

https://www.mahfeleenjil.com/the-hope-film/

 

Leave a comment

Filed under کتاب مقدس, امید, بشارت

پشت صحنه، خدا کار میکند

Image may contain: text

 

کاملاً درسته. و باز هم باید بگوییم که انسان باید بشنود محتوای پیغام انجیل را (رومیان ۱۳:۱۰-۱۵، افسسیان ۱۳:۱) و اکثریت انسان ها برای مدتی، کشمش می کند با محتوا و آموزه ها، مخصوصاً کسانی که از زمینه اسلام آمد، تا موقعی که پشت صحنه، خدا دل آن شخص را جذب کند (یوحنا ۴۴:۶) و دل آن شخص را باز می کند(اعمال ۱۴:۱۶)، و نور نجات را بدرختشاند، زنده بکند (افسسیان ۴:۲ تا ۵، دوم قرنتیان ۶:۴) بعد از فرا خواندگی (همان رویدادی که می گویم تولد بازه، جذب شده، و دل باز کشوده، و منور شده، و زنده شده) کسی ایمان می آورد و عادل شمرده می شود مطابق رومیان ۳۰:۸ «و آنان را که از پیش معین فرمود، همچنین فراخواند؛ و آنان را که فراخواند، همچنین پارسا (عادل) شمرد؛ و آنان را که پارسا (عادل) شمرد، همچنین جلال بخشید.» یوحنا ۴۴:۶ می گوید پدر آن شخص را جذب بکند بطور کامل استنباط می کند که تا ایمان بیاورد و پایداری می شود چون نوشته شده : ؛تا روز بازپسین ادامه می دهد. «هیچ‌کس نمی‌تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند، و من در روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید. » . «هیچ کس نمی تواند » نشان می دهد که کسی با قدرت انسانی خود، عیسی را انتخاب نمی کند، و نمی تواند. خدا اول ما را انتخاب کرد (افسسیان ۴:۱ تا ۱۱، رومیان فصل ۹، ۲ تسالونیکیان ۱۳:۲، یوحنا ۱۶:۱۵) و بعد از تولد تازه یک ذره بعد، ایمان می آوریم. اراده انسانی ما در بندگی و اسارت گناه تا موقعی که خدا دل ما را زنده بکند. (حزقیال ۲۶:۳۶ تا ۲۷)

Leave a comment

Filed under آموزه صحیح, الهیات کالونی و آرمینیوس, اراده آزاده انسان که برده به گناه هست, اطمینان به نجات, تعلیم

هوشیار باشید

Image may contain: 1 person, text

Leave a comment

August 7, 2019 · 4:25 am