Category Archives: عیسی مسیح

از ازل کلمه بود

عیسی مسیح چه کسی است؟

شبان جان پایپر این سؤال را جواب می دهد از انجیل یوحنا، فصل ۱، آیه ۱ تا ۳

در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود

از ازل کلمه با خدا بود

همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد

انجیل یوحنا ۱:۱ تا ۳

https://www.desiringgod.org/messages/in-the-beginning-was-the-word?lang=fa

در ابتدا کلمه بود

عنوان این موعظه و آن عبارت از ترجمه قدیم و خوبه، ولی خودم ترجیح میدهم به ترجمه «انجیل شریف« یا «مژده« چون منظور خدا و نویسنده یعنی یوحنا این بود که از ازل کلمه بود و با خدای پدر بود . یوحنا ۵:۱۷ همینطور می گوید که مسیح می گوید که اوبا پدر بود در گذشته قبل از آفرینش جهان

و اکنون ای پدر ، مرا در پیشگاه خود جلال بده ــ همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم

یوحنا ۵:۱۷

خواهش میکنم توجه کنید به نکته های مهم که جان پایپر می گوید:

راجع به هدف نوشتن انجیل یوحنا

راجه به شهادت عینی که یوحنا گفت که او شاهد عینی بود

و چهار بینش یا مشاهده درباره هویت عیسی

زمان هستی و وجود او – ازازل (- آیه ۱ و ۲

ذات و ماهیت و جوهر هویت او- آیه ۱ «خود خدا بود

رابطه او با خدا یعنی با پدر میبود در ازلیت – آیه ۱

رابطه او با جهان = او خالق همه چیز هاست – آیه ۳

 

این حقایق استنباط ها دارد نسبت به تعلیم آموزه تثلیث اقدس وحدت چون عبارت با خدا بود به معانی که با پدر بود و این نشان می دهد که دست کم دو شخص بود از ازل ( و با روح القدس در آیات دیگر سه شخص است ) و عبارت دیگر خود خدا  بود به معنی راجع به ذات و جوهر و ماهیت عیسی. واحد بودن خدا در آموزه تثلیث به معانی راجع به ذات خدا، و سه شخص در عین حال پدر، پسر، و روح القدس (متی ۱۹:۲۸، ۲ قرنتیان ۱۴:۱۳، متی ۱۳:۳ تا ۱۷

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under الوهیت مسیح, عیسی مسیح

رستاخیز مسیح

 

دکتر ساسان توسلی قشنگ توضیح داد راجع به اهمیت رستاخیز عیسی مسیح از مردگان. این قسمت اول بود. نه فقط رستاخیز او، تعالیمش و شخصیتش و ذاتس که خدا در جسم هست را ثابت کرد، هم رستاخیز مسیح مؤثر بودن قربانی اش و قدرت کفاره برای گناهان را ثابت کرد. رستاخیز مسیح، مرگ برای بخشش گناه، قربانیی که کفاره برای خاموش کردن غضب خدابود، آن را ثابت کرد. مرگ مسیح بر روی صلیب، عدالت خدا را راضی کرد. خشم خدا را خاموش کرد.   حقیقت تاریخی و واقعیت است، نه افسانه، نه خیال، نه اسطوره، نه تلقین. تعلیم عالیه

 

 

Leave a comment

Filed under انجیل عیسی مسیح, تعلیم, رستاخیز عیسی مسیح, عیسی مسیح

عیسی آمد به این دنیا – معنی عید میلاد

Leave a comment

Filed under عید میلاد, عیسی مسیح

Christian Resources in Farsi and English

By no means an exhaustive list; but a beginning . . .

For English speakers (for the first 7 books) who want to share Christ with Iranians and basic discipleship materials, but who don’t speak Farsi, order the English versions of these books from Amazon.com or google to find them.  Then order these and use the English, and give the Farsi one to your friend, and you can discuss what you have been reading together.  Resources # 8-19 are in Farsi only.

Remember, only the Bible is infallible; so not everything in every book is totally right; but overall; these are the best books and web-sites that I know about from a conservative,  Biblical viewpoint that upholds the basics of the gospel and sound theology.

1.  What is Christianity? by William M. Miller

http://shop.kalameh.com/best-sellers/what-is-christianity.html

2. More Than a Carpenter, Josh McDowell

http://shop.kalameh.com/theological-books/apologetics/more-than-a-carpenter.html

3. C. S. Lewis, Mere Chrisianity
http://shop.kalameh.com/best-sellers/mere-christianity.html

4. John Piper, 50 Reasons Why Christ came to die

http://www.persianwo.org/Fifty%20Reasons%20Why%20Jesus%20Came%20to%20Die%20-John%20Piper-Book%20-%20Internet.pdf

5.   Basic Christianity by John R. W. Stott

http://shop.kalameh.com/finding-god/basic-christianity.html

6.  Knowing God by J. I. Packer

http://shop.kalameh.com/theological-books/doctrines/knowing-god.html

7.  Essential Truths of the Christian Life by R. C. Sproul

In Farsi ONLY:  – the first book in history on the Trinity to be written by a former Muslim, in Farsi, that is not just a translation of a western book on the Trinity.  Very significant!  Dr. Merhdad Fatihi has done the research and explained the doctrine of the Trinity fully for Iranians here.

8.  A Look at the Trinity, by Dr. Mehrdad Fatihi  (Farsi only)

http://shop.kalameh.com/theological-books/doctrines/a-look-at-the-trinity.html

9.  The Costliness of Love by Hassan Dehghani Tafti (Farsi only)

http://shop.kalameh.com/finding-god/the-costliness-of-love-paperback.html

10.  The YouTube Channel of “Face to Face” Ministries, چهره به چهره 

11.  Series of Videos on the Doctrine of the Trinity, with Dr. Sasan Tavasoli and Edwin Abnous

12.  Series of lectures on What is Reformed Theology.  By Edwin Abnous

13.  Series of Video Lectures by Sasan Tavasoli on the Doctrine of the Trinity.

14.  Christian Counseling materials of Jay Adams translated into Farsi by Shahrokh Safavi.

15.  Analysis of the Qur’an from Christian Apologetic and Historical Evidence Viewpoint, by Dr. Sasan Tavasoli.

16.  Parsa Trust Ministries  (they have translated some good Puritan materials and older classic materials. )

17.  Edwin Keshish Abnous’ blog – good articles on Roman Catholicism and Justification by Faith Alone and other Reformed Theological Issues.

18.  Talim Ministries – Rev. Tat Stewart

19.  Some sermons of John Piper have been translated into Farsi.

20. 15 Questions for Evolutionists

Leave a comment

Filed under دفاعیات از مسیحیت, رشد روحانی, عیسی مسیح

The First Iranian Believers in the Messiah, Jesus Christ – The Magi – Matthew 2:1-12

اولین ایمانداران ایرانی ها در مسیح  —  مجوسیان یا مُغ  ها

متی ۱:۲ تا ۱۲

اولین کتاب تفسیرکامل از کتاب انجیل متی از جان کریساستوم یا یوحنا زرین

دهان نوشته شد در قرن چهارم میلادی.   او کشیش  و اسقف بود در کلیسای

قسطنطنیه از

سال ۳۹۷ تا ۴۰۷ میلادی. او در موعظه هایش معووف بود

این دانشمند شهور مسیحی نوشت؛

عیسی مسیح، یعنی آن کلمه که مجسم”

شد، زمانی که به دنیا آمد ، اولین مظاهر نور و مهر مسیح را به ایرانیان نشان

داد و بعد یهودیان از زبان ایرانی ها در مورد مسیح موعود آگاهی یافتند

مجوسیان در امپراطور پارس که تشنه حقیقت بودند اولین فارسی زبانان

“.که محبت و شادی مسیح را به دست آورند

جان کریساستوم

متی   ۱:۲  تا  ۱۲  – عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیب الحم یهودیه تولد یافت.  پس از تولد او مجوسیانی از  مشرق زمین به اورشلیم آمده  پرسید

پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟  ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم”.  وقتی هیرودیس شادشاه این را شنید بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم  نیز در اضطراب فرو رفتند.  او جلسه ای با شرکت سران کاهنان و  ملایان قوم یهود تشکیل داد و در باره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید.  آنها جواب دادند :  در بیت الحم یهودیه، زیرا در کتاب نبی چنین آمد ه است:  ای بیت الحم در سر زمین یهودیه، تو به هیچ وجه از سایر فرمانروایان یهودا کمتر نیستی زیرا از تو پیشوایی ظهور جواهد کرد که قوم اسراییل را رهبری خواهد نمود.  آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست بطور محرمانه با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد.  و بعد از آنها را به بیت الحم فرستاد گفت:  بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیآیم و او را پرستش نمایم.    آنان به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنان میرفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توفق کرد.  وقتی ستاره را دیدند بی نهات خوشحال شدند.  پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم د ید ند و بروی در افتاده او را پرستش کردند.  آنگاه صندوقهای خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا و کندر و مُر به او تقدیم نمودند.  چون در عالم خواب به آنان اخطار شد که به نزد هیرودیس باز نگردند از راهی دیگر به وطن خود بر گشتند. متی ۱:۲ تا ۱۲ ترجمه انجیل شریف

نکته بزرگ اینجاست این است که غیر یهودیان آمدند برای پرستش مسیح !! برای پرستش او !!  فقط خدا شایسته پرستش است – مکاشفه ۱۰:۱۹ و ۸:۲۲ تا ۹ و متی ۱۰:۴ – – پس آن مجوسیان می دانستند که مسیح موعود خود خدا بود.   همچنین به انجیل یوحنا ۱:۱ و ۱۴:۱ نگاه کنید

زمینه تاریخی

وطنمان ایران با فرهنگی غنی و تاریخ عمیق دارای تمدنی بزرگ وعظیمی است.  آنجا که  در اوایل عید  میلاد مسیح توسط مجوسیان ( یا مُغان) از ایران به سر زمین اسرائیل رفت که آنان در پی مسیح موعود بودند باین ترتیب تاریخ و فرهرنگ ایران ارتباط مستقیمی با اولین عید میلاد مسیح ، زاد روز مسیح دارد.  پادشاهانی همناند کورش کبیر و داریوش کبیر و اردشیر و خشایارشاه در ایران امپراطوری بزرگ و عظیمی بوجود آوردند و کتاب مقدس میگوید که در زمان خشایارشاه  پادشاهی پارس از هند تا حبشه ( اتیوپی ) گسترده شده بود و شمال ۱۲۷ استان بود.  ( در کتاب استر ۱:۱) زمینه تاریخی مجوسیان بیشتر از کتاب دانیال  ( ۱:۹ تا ۲ و ۲۴ تا  ۲۷ و ۲۱:۱ و ۲۹:۶) آمد و  همچنین کتاب اشعیاء نبی در فصل ۴۴ آیات ۲۸ و فصل ۴۵ آیه ۱ کورش کبیر ذکر شده است.  همچنین کتاب عزرا و کتاب نحمیا پادشاهان پارس را ذکر میکند.   در کتاب عزرا فصل ۱ آیات ۱ تا ۳ درباره کورش کبیر سخن آمد آست و همچنان در کتاب استر که قبلأ ذکر کردیم، امپراطور پارس از هند تا حمشه گسترده بود  و شامل قوم های مختلف بود مثل بابلی ها، آشوری ها، تازیان و فارس زبانان در داخل محدوده  بزرگ ایران بودند.  در سال ۶۰۱ تا ۵۸۶ قبل از میلاد، خداوند اجازه داد که بابلی هی یهودا را حمله کرد و در سال ۵۸۶ قبل از میلاد معبد خدا در اورشلیم را خراب کردند.  اسراییل به بابل به تبعید برده شده.  بعد از ۷۰ سال در تبعید در بابل، خداوند کورش را بلند کرد و کورش بابل را فتح کرد.  کتاب دانیال میگوید – به این ترتیب دانیال در دوران سلطنت داریوش  (مادی) و کورش پارسی، موفق و کامیاب بود.  ( دانیال ۲۸:۶) قبر دانیال بر سهر شوش در ایران است.  دانیال نبی در ایران تحت نظر داریوش مادی ( نه داویوش کبیر) که او هم تحت حکومت کورش بود.  پش بدان ن بفهم که از صدور بازسازی اورشلیم تا ظهور مسیح ۶۹ دوره هفت سال خواهد بود. ( دانیال ۲۵:۹) این پیشگویی و نبوت را به نسل های دیگر سپرده شد در ایران تا خداوند بوسیله یک ستاره مخصوص و معجزه زمان را برای حرکت کردن به اسراییل آشکار کرد.   در کتاب مقدس به تعداد مجوسیان اشاره ای نکرده است. ولی شماره سه نفر از سه هدیه آمده. (متی فصل ۲ آیه ۱۱)  در انجیل متی فصل ۲ آیه ۱ تا ۲ منظور مشرق زمین از اسراییل یعنی امپراطور پارس بود که شامل بابل و کُرد ها(ماد ها) و قوم های دیگر.  اکثر باریخ نویس ها اعتقاد دارند که مجوسیان یا مُغ ها از امپراطور ایران و شامل نژاد ها و قوم های مختلف بودند.

رویداد تاریخی تولد مسیح از یک باکره در متی فصل ۱، آیه ۱۸  تا   ۲۵ آمده است.  همچنین در انجیل لوقا فصل ۱ تا ۲ بیشتر جزئات توضیح می دهد.  متی فصل ۲ آیه ۱ تا ۱۲ دو موضوع بزرگ دارد –

پیش گویی های مسیح

واکنش ها  یا عکس العمل ها نسبت به مسیح

——–

پش گویی ها تولد مسیح

طلوع ستاره او

اعداد ۱۷:۲۴

زمان ظهور مسیح

دانیال ۱:۹ تا ۲ و ۲۴:۹ تا ۲۷

کتاب دانیال ۵۳۰ سال قبل از مسیح نوشت.   دانیال ۲۴:۹ می گوید راجع به کفاره و تمام شدن گناهان و تفصیر ها – مسیح موعود می آید برای آن هدف بزرگ.  (( از صدور فرمان پادشاه پارس یعنی اردشیر که اورشلیم را باز سازی نماید تا ظهور مسیح موعود و بعداً در آن دوره، “مسیح کشته خواهد شد”.  توجه کنید به دانیال ۲۶:۹ و

“اشعیاء نبی ۸:۵۳ – “مسیح منقطع خواهد گردانید” و “مسیح از زمین زندگان متفطع شد

مُغ ها یا مجوسیان در امپراطور پارس نبوت دانیال را به نسل دیگر توضیح داد و نسل به نسل سپرده شد تا خداوند بوسیله یک ستاره معجزه آمیز زمانش برار حرکت کردن نشان داد

جایی که مسیح تولد یافت – بیت الحم – میکاه ۲:۵

واکنش ها نسبت به مسیح

الف– نفرت و کینه و حسادت – هیرودیس- متی ۱۶:۲

با کشتن تمام پسران بر بیت الحم هیرودیس نفرت و کینه و حسادتش نشان داد

دوم – بی فاوت و خونسرد – سران و ملایان و الهی دان یهود – متی ۵:۲

الهیدان و ملایان یهود اهمیت نمیدادند فقط می دانستند کتاب مقدس چی میگوید .  تقریباً می تواید آنها را ببینید و خمیازه کشیدند.  آره در بیت الحم است ولی حرکت نکردند و مسیح را نحویند مثل مجوسیان

سوم – زحمت در جستجوی حقیقت ، و پرستش و شادی واقعی و هدیه دادن

متی ۱:۲ تا ۲، ۱۰ تا ۱۱.

.آیه ۱ تا ۲ نشان می دهد که آن مجوسیان خیلی راه طولانی و زمان طولانی برای پیدا کردن مسیح، پس در جستجوی حقیقت خیلی زحمت کشیدند

همچنین در آیه ۱۰ مو گوید که مجوسیان خیلی خوشحال شدند از دیدن ستاره مسیح موعود.  و در آیه ۱۱ مجوسیان پیش مسیح سجده کردند و هدایای گران غیمت را دادند.  واقعاً پرستش بهایی و عمل فداکاری دارد.  آن سه هدیه نشان های شخصیت مسیح است.  مسیح را پرستش کردند زیرا که ذات مسیح را درک کردند – از ازل کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود . . . پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید – یوحنا ۱:۱ و ۱۴:۱

مسیح زندگی مجوسیان را تبدیل کرد – از راه دیگر به وطن خود برگشت – متی ۱۲:۲ – جون هیرودیس می خواست آنها را جفا کند.  آیا شما ای ایمانداران – برای بشارت دادن به مردم ایران و مسلمان ها جفا گرفتید؟

باید دید ما در جستجوی چه چیز هستیم؟  هدف از زندگی شما چیست؟  چه انگیزه ای را دنبال میکنید؟  با امید به اینکه خداوند به همگی برکت بدهد و نیز از معانی واقعی کریسمس و آمدن مجوسیان مفهوم حقیقی در زندگی مان بدست بیآورید

Leave a comment

Filed under عید میلاد, عیسی مسیح

The Gospel of God

انجیل خدا در کتاب مقدس در رساله رومیان فصل ۱ پیدا میشود.  رومیان فصل اول می گویید که انجیل راجع به

عیسی مسیح است

.انجیل به معانی خبر خوش یا مژده است

خیلی ایرانی ها فکر میکنند که انجیل یک کتاب که خود مسیح نوشت ولی شاگردان مسیح  و دیگران تحت اختیار آن شاگردان مسیح اناجیل را نوشتند.  انجیل به معانی پیغام خبر خوش که مسیح و شاگردانش موعظه کردند و نوشتند.  بعد از عیسی مسیح مصلوب شد وبعداً از مردگان رستاخیز کرد و به آسمان سعود کرد، شاگردانش هم موعظه کردند و اعلام کردند و بعداً  انجیل ها را نوشتند. آن کتاب ها که شاگردانش و کسی که تحت اختیار شاگردانش نوشتند می گوییم :  ۲۷ کتاب عهد جدید. چونکه اکثر ایرانی ها نشیدند که  ((عهد جدید )) چی هست، می گوییم (( انجیل )) چون قرآن صحبت می کند راجع به انجیل مسیح

کتاب مقدس از اینجا سفارش کنید

ترجمه قدیمی ۱۸۹۵

 

انجیل یا عهد جدید اینجا شفارش کنید

ترجمه هزاره نو

Leave a comment

Filed under کتاب مقدس, انجیل عیسی مسیح, عیسی مسیح