Category Archives: کسانی که پیغام مسیح را نشنیدند

موضوع راجع به کسانی که پیغام مسیح نشنیدند و فوت کردند

می دانم که این موضوع  خیلی خیلی سنگین است برای ایرانی ها که از زمینه اسلام آمد و توبه کردند و ایمان آوردند به مسیح ولی والدین یا پدر بزرگ و یا مادر بزرگ پیغام مسیح را نشنیدند و فوت کردند . ما ایمانداران در مسیح باید استراحت کنیم در خدا ( پدر،  پسر و روح القدس که خدای تثلیث وحدت) خدای واحد قادر مطلق است، محبت، و داورپاک و حکمت و دانش و علم مطلق دارد راجع به گذشته که هیچ انسان نمی تواند عوض کند.  خدا داور درستی است.  خدا عادل است، خدا قدوس است، خدا با انصاف است.  نگاه کنید به پیدایش ۲۵:۱۸

ولی راجع به مسؤلیت ما الان برای بشارت دادن، اگر یک «ممکن» را برای نجات به غیر از شنیدن و توبه و ایمان آوردن  بگوییم، به نظر می رسد که بشارت امروزه ضعیف و شل می شود.   به قول جان پایپر در کتاب « امت ها شادی کنند»  که  آرمان رشدی هم در کار ویراستار بود در کار ترجمه این کتاب

بنابراین من تأکید دارم که دست کشیدن از ضرورت بشارت جهانشمول شنیدن انجیل برای نجات مردم طبق این دیدگاه های معاصر، براستی  عصبی یا یک رشته انگیزه در بشارت دادن را قطع می کند. توجه داشته باشید که من می گویم یک عصب از اعصاب و نه عصب ، چونکه معتقد هستم که گستره جهانی گمشدگی انسان تنها انگیزه برای خدمت بشارت نیست. هدف والاتر و ارجح تر، جلال دادن مسیح است

صحفه ۱۷۸ کتاب کاغذی و صحفه ۱۵۸ در ترجمه فارسی در انترنب البته خودم یک زره آن ترجمه را تصحیح کردم.

http://www.persianwo.org/Let%20The%20Nations%20Be%20Glade-John%20Piper-Book%20-%20Internet.pdf

On page 154 of the 2nd Edition of the English version, we read:

“So I affirm the contemporary abandonment of the universal necessity of hearing the gospel for salvation does indeed cut a nerve in missionary motivation. I say a nerve rather than the nerve because I agree that the universal lostness of man is not the only focus of missionary motivation. Arching over that is the great goal of bring glory to Christ.”

(John Piper, Let the Nations Be Glad, page 154, 2nd Edition)

An Iranian Protestant Evangelical minister ( Arman Roshdi ) quoted Vatican 2 of the Roman Catholic Church, and said he agreed with it.  (It was on You Tube, but they took this down after I wrote this article.)    When I was first learning Farsi around 1993-1995, brother Roshdi’s books that he had translated were some of the very few good theological and deeper books that I could find that helped me with words that the Muslims and former Muslims did not know.  And I needed these words for evangelism and apologetics and also for discipleship and teaching classes.  So, I want to emphasize that I highly respect brother Arman Roshdi.  However,  I was surprised by brother Arman Roshdi’s statement of this; as I have enjoyed studying many of the books that he has translated into Farsi from English over the years; and I sincerely love this brother from afar, as I have never personally met him, but on this issue, I respectfully disagree with him.  I am finding out other things I disagree with him about that he has recently said on the Iranian Christian network, Sat. 7, but that is for another time, Lord willing.   They have to do with issues of church history, Roman Catholicism, and some other other groups that are actually heretical – the “Jesus Only” Anti-Trinitarians غیر تثلیثی ها are heretics بدعت کار , but he said, “who am I to judge?”)

Getting back to the issue of “what about those who’ve never heard of the true gospel of Jesus Christ?”  – This approval of the Vatican 2 position should not be done by an Evangelical Protestant.

This bears repeating:

This approval of the Vatican 2 position on those who have never heard of Christ should not be done by an Evangelical Protestant.

Vatican 2 and “Inclusivism” is wrong and unBiblical.  It destroys the urgency of Evangelism.  The view of Vatican 2 is one of those “contemporary views” that Piper mentions (contemporary abandonment of the universal necessity of hearing the gospel) Inclusivism is the idea that maybe people don’t have to absolutely hear the gospel, but that if they lived good and sincere, they will make it, if they never got a chance to hear. (They took down the video after I posted this blog post.)

شورای اوتیکان دوم که آن خادم خداوند  ذکر کرد یکی از آن دیدگاه هایی معاصر که باعث شد که بشارت دادن به تمام ملت ها سست شده و شل شده- اگر  بگویم شاید نجات گرفتند ولی نشنیدند، و آدم های خوبی بودند، نتیجه آن این است که یکی از رشته ها و یکی از اعصاب برای انگیزه برای بشارت را قطع کردید

That is a dangerous idea, because if they do hear and reject Christ, then we for sure make them more accountable on judgment day, than if we never preached the gospel to them; so if it is true that maybe people can be saved without Christ, then it is better not to try and reach out to them and preach the gospel at all.

خطرناک است چون اگر بشنوند و آن موقع توبه نکردند، آن موقع خیلی پاسخ گویی تر و جرم و گناه بر دوش آنها بیشتر گذاشتیم، از آن عقیده که اگر نشنیدند، پس نجات دارند.

Motivations for missions:

1. The glory of God, ( 1 Corinthians 10:31; Romans 15:5-12; Romans 11:33; Matthew 5:16)

2. The commands of Christ, (Matthew 28:18-20; Mark 16:15; Luke 24:44-47; John 20:21; Acts 1:8)

3. The character and the Love of God and compassion.  (John 3:16; 2 Corinthians 5:13-14)

4. The lostness of mankind without Christ compels us to go and tell the lost peoples of the world. (Romans 3:9-23; John 3:18; Acts 4:12; John 14:6; Mark 9:47-48; Revelation 14:10; 20:10-15; Romans 10:13-15; Romans 15:20-21; Hebrews 9:27)

انگیزه ها برای بشارت دادن به تمام ملت ها

جلال خدا- اول قرنتیان ۳۱:۱۰، رومیان ۵:۱۵ تا ۱۲، ۳۳:۱۱، متی ۱۶:۵

دستورات مسیح – متی ۱۸:۲۸ تا ۲۰، مرقس ۱۵:۱۶، لوقا ۴۴:۲۴ تا ۴۷، یوحنا ۲۱:۲۰، اعمال رسولان ۸:۱

شخصیت خدا و محبت خدا – یوحنا ۱۶:۳، ۲ قرنتیان ۱۳:۵ تا ۱۴

واقعیت حالت مردم در گناه که گم شدگان هستند و امید برای نجات نیست بدون شنیدن، توبه، و ایمان آوردند – رومیان ۹:۳ تا ۲۳ مرقس ۴۷:۹ تا ۴۸، رومیان ۱۳:۱۰ تا ۱۵، رومیان ۲۰:۱۵ تا ۲۱، مکاشفه ۱۰:۱۴، مکاشفه ۱۰:۲۰-۱۵، عبرانیان ۲۷:۹

یوحنا ۱۸:۳

یوحنا ۶:۱۴

اعمال رسولان ۱۲:۴

See my comments here on the Farsi translation mistakes in John Piper’s book, Let the Nations Be Glad.  (which the Farsi book info that I have on the bibliographic page also says that Mr. Arman Roshdi was the lead editor of the translation work).  I hope that brother Arman Roshdi would be open to seeing my suggestions and improve the translation of such an important book.

Leave a comment

Filed under کسانی که پیغام مسیح را نشنیدند, بشارت دادن به تمام ملت ها