Tag Archives: الوهیت مسیح

از ازل کلمه بود

عیسی مسیح چه کسی است؟

شبان جان پایپر این سؤال را جواب می دهد از انجیل یوحنا، فصل ۱، آیه ۱ تا ۳

در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود

از ازل کلمه با خدا بود

همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد

انجیل یوحنا ۱:۱ تا ۳

https://www.desiringgod.org/messages/in-the-beginning-was-the-word?lang=fa

در ابتدا کلمه بود

عنوان این موعظه و آن عبارت از ترجمه قدیم و خوبه، ولی خودم ترجیح میدهم به ترجمه «انجیل شریف« یا «مژده« چون منظور خدا و نویسنده یعنی یوحنا این بود که از ازل کلمه بود و با خدای پدر بود . یوحنا ۵:۱۷ همینطور می گوید که مسیح می گوید که اوبا پدر بود در گذشته قبل از آفرینش جهان

و اکنون ای پدر ، مرا در پیشگاه خود جلال بده ــ همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم

یوحنا ۵:۱۷

خواهش میکنم توجه کنید به نکته های مهم که جان پایپر می گوید:

راجع به هدف نوشتن انجیل یوحنا

راجه به شهادت عینی که یوحنا گفت که او شاهد عینی بود

و چهار بینش یا مشاهده درباره هویت عیسی

زمان هستی و وجود او – ازازل (- آیه ۱ و ۲

ذات و ماهیت و جوهر هویت او- آیه ۱ «خود خدا بود

رابطه او با خدا یعنی با پدر میبود در ازلیت – آیه ۱

رابطه او با جهان = او خالق همه چیز هاست – آیه ۳

 

این حقایق استنباط ها دارد نسبت به تعلیم آموزه تثلیث اقدس وحدت چون عبارت با خدا بود به معانی که با پدر بود و این نشان می دهد که دست کم دو شخص بود از ازل ( و با روح القدس در آیات دیگر سه شخص است ) و عبارت دیگر خود خدا  بود به معنی راجع به ذات و جوهر و ماهیت عیسی. واحد بودن خدا در آموزه تثلیث به معانی راجع به ذات خدا، و سه شخص در عین حال پدر، پسر، و روح القدس (متی ۱۹:۲۸، ۲ قرنتیان ۱۴:۱۳، متی ۱۳:۳ تا ۱۷

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under الوهیت مسیح, عیسی مسیح